Ghiduri

Descriere

Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii îşi desfăşoară activitatea în domeniile:

1. Evaluare Impact

2. Evaluare Adecvată

3. Controlul Poluării

4. SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologică

5. Schimbări Climatice

Atribuţii generale:

 1. participă la fundamentarea tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul evaluării impactului asupra mediului, evaluarea strategică a planurilor şi programelor, participarea publicului la luarea deciziilor şi a documentelor necesare Regulament de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Protecţia Mediului procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 2. participă la activitatea de elaborare a procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 3. parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri, autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 4. colaborează, la solicitarea MMP, în procesul de aplicare a procedurii de autorizare/autorizare integrată a activităţilor cu posibil impact transfrontier precum şi  pentru proiectele care intră sub incidenţa directivei EIA;
 5. elaborează raportări specifice la solicitarea ANPM;
 6. întocmeşte răspunsuri la solicitările referitoare la desfăşurarea procedurilor de reglementare şi la implementarea legislaţiei specifice în domeniul legislaţie orizontală;
 7. monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte şi activităţi cu impact asupra mediului.;
 8. coordonează şi monitorizează implementarea legislaţiei de mediu privind Directivele IPPC, LCP,COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene şi administreaza la nivel local bazele de date;
 9. răspunde de implementarea legislaţiei care transpune directivele specifice domeniului legislaţiei orizontală
 10. asigura implementarea legislaţiei privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului (OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu) şi asigurarea de consultanţă în stabilirea măsurilor reparatorii şi la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.
 11. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul realizării la nivel local a implementării legislaţiei specifice din acquis-ului comunitar de mediu;
 12. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în scopul elaborării rapoartelor de sinteză privind starea mediului;
 13. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;
 14. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea întocmirii răspunsurilor la petiţii, plângeri prealabile şi alte solicitări de informaţii specifice, după caz;
 15. participă împreună cu reprezentanţi ai MMP, ANPM, în cadrul comisiilor de specialitate/secretariate tehnice pe probleme de mediu;
 16. colaborează cu Compartimentul Resurse Umane, în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând autorităţii publice locale pentru protecţia mediului;
 17. asigură şi stabileşte cerinţele privind actualizarea paginii de web a APM pentru domeniile specifice serviciului;
 18. susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
 19. stabileşte legături cu autorităţi şi instituţii publice pentru comunicarea de date şi informaţii de mediu;
 20. constată neconformităţile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM şi/sau a altor autorităţi competente conform atribuţiilor stabilite prin OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă şi propune măsurile legale în vigoare;
 21. colaborează cu GNM în procesul de emitere a actelor de autorizare şi aplicării legislaţiei de mediu;
 22. colaborează, la nivel local, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;
 23. organizează, asigură secretariatul şi participă la şedinţele CAT;
 24. coordonează la nivel local activităţile specifice privind informarea publicului şi asigură participarea publicului la luarea deciziilor;
 25. contribuie la informarea operatorilor privind acordarea Etichetei UE ecologice de către Ministerul Mediului şi Pădurilor conform Regulamentului privind Eticheta UE ecologică.
 26. realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;