Agentia pentru Protectia Mediului Suceava

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Documentaţie procedura autorizare 

Operare Depozit Ecologic de Deșeuri Pojorâta - Consiliul Județean Suceava

Alte informatii privind proiectul pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.

Eliberarea actelor de reglementare emise de APM SUCEAVA se face la sediul APM SUCEAVA, str. Bistriței nr. 1A, conform programului de relații cu publicul.

PROGRAM RELAȚII CU PUBLICUL

Luni – Joi: 09:00 – 14:00

Depunerea documentelor, respectiv a documentațiilor, se poate face: 

  • la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, din Str. Bistriţei nr. 1A, Suceava, Cod 720264
  • prin e-mail la adresa:  office[@]apmsv.anpm.ro (fără paranteze)
  • prin poștă/curierat.  

Plata tarifelor aferente derulării procedurilor se poate realiza: 

  • numerar la caseria APM Suceava;
  • în contul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava deschis la Trezoreria Municipiului Suceava- RO51TREZ5915032XXX000289 (la Cod fiscal se va trece CUI APM Suceava 4440608);
  • prin Poșta Română (mandat poștal) indicând contul de la Trezoreria Suceava - RO51TREZ5915032XXX000289.
APLICAREA VIZEI ANUALE PENTRU TOATE AUTORIZAȚIILE DE MEDIU ESTE OBLIGATORIE! - Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu - Îl puteți regăsi în integralitate pe următorul link: http://www.anpm.ro/web/apm-suceava/cadru-legislativ10
Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.
Astfel, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu, valabile, au obligaţia de a solicita la APM Suceava viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:
a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;
c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
d) dovada achitării tarifului.
Atenție:
1. Viza anuală va fi solicitată la Agenția pentru Protectia Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.
2. Tariful va fi achitat în cont doar după ce ați discutat cu reprezentanții Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații.

DECLARATIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021 - 2025

Transparența decizională, click aici

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

În prezent, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr.1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia.

APM Suceava este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Agenţia pentru Protecția Mediului Suceava emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, efectuează şi derulează activităţi de monitorizare a calităţii mediului înconjurător, realizează colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor în domeniul gestionării deşeurilor şi a celor privind chimicalele la nivel judeţean, ș.a., în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare (art.8 HG 1000/2012).

 

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail: arhiva[@]anpm.ro